Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Happy Brain® Works bv – ook handelend onder de naam Happy Brain® Clinics, hierna te noemen HBC – statutair gevestigd in Zeist, Driebergseweg 14-1, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65808916.

1. Definities

Opdrachtgever is die persoon of organisatie die met HBC een overeenkomst aangaat, waarbij HBC haar diensten aanbiedt.

Opdrachtnemer is Happy Brain® Clinics, de partij die haar diensten aanbiedt aan de opdrachtgever.

Diensten bestaan voornamelijk uit – maar zijn niet beperkt tot – individuele behandelingen en groepssessies.

Klant is de natuurlijke persoon die namens de opdrachtgever de dienst bij HBC daadwerkelijk afneemt. Klant en opdrachtgever kunnen dezelfde persoon zijn.

2. Algemeen

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door HBC bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk afgewezen.
2.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
2.5 Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

3. Leveringsvoorwaarden

3.1 Aanbiedingen worden door HBC mondeling of schriftelijk (inschrijfformulier, brief of offerte) dan wel digitaal (via e-mail of website) gedaan.
3.2 De door HBC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HBC is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/digitaal binnen 30 dagen wordt bevestigd of door het verschijnen van de opdrachtgever bij HBC ter afname van de geoffreerde dienst, tenzij anders aangegeven.
3.3 Een aanmelding door middel van een inschrijfformulier wordt een overeenkomst wanneer HBC de inschrijving schriftelijk bevestigd heeft. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.
3.4 HBC is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van HBC als bindend.
3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt HBC zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
3.6 HBC verplicht zich de door opdrachtgever of klant ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen (zakelijk en particulier) zijn exclusief alle heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Indien een gedeelte van de overeengekomen diensten in overleg met HBC wordt geannuleerd of komt te vervallen, behoudt HBC zich het recht voor de geoffreerde prijzen voor de overige werkzaamheden aan te passen.
4.3 Betaling voor alle aanbiedingen geschiedt door betaling ineens, tenzij hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
4.4 Betaling geschiedt door gebruikmaking van een factuur en dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum), wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist, met uitzondering van particulieren, die conform de wet wel een ingebrekestelling ontvangen.
4.6 Wettelijke rente voor het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt berekend per maand, of een deel daarvan.
4.7 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
4.8 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op HBC heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
4.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HBC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HBC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van HBC kan worden verlangd, ongeacht of de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
5.2 Onder overmacht wordt ook verstaan overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie/beperkingen en of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en ongevallen waardoor uitvoering van een dienst onmogelijk wordt.
5.3 Overmacht ontslaat HBC van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht van de dienst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.

6. Opzegging en annulering

6.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en/of inhuur.
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
6.2 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
6.3 HBC behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden of een aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief de al gedane voorbereidingen.
6.4 Annulering van een met HBC gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen.
6.5 No show: indien de klant een dienst binnen 2 werkdagen (48 uur) van de bedoelde afspraak afzegt, wordt hele bedrag van de dienst in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door HBC verrichte werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die ook buiten haar invloed kunnen vallen. Ofschoon elke dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan HBC derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.
7.2 HBC is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. HBC is niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever, klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever of klant aan HBC;
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door HBC ingeschakelde professionals;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
7.3 HBC heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
7.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt HBC aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met HBC in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
7.5 Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het overeengekomen bedrag behorend bij de opdracht.
7.6 HBC is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, HBC of derden.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door HBC bedachte diensten, programma’s, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van HBC.
8.2 Openbaarmaking, overdracht of verspreiding van deze programma’s, werkwijzen, modellen, adviezen, etc. door opdrachtgever of derden, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de HBC.
8.3 Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is opdrachtgever in ieder geval een boete van € 50.000,00 per overtreding aan HBC verschuldigd.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 HBC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. HBC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HBC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HBC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HBC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Resultaat

HBC spant zich ervoor in bij de uitvoering van de diensten met de beschikbare kennis, vaardigheden, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken.
HBC aanvaart alleen opdrachten waardoor zij gekwalificeerd is of waarvoor zij de gekwalificeerde personen kan inhuren. Toch kan HBC geen garanties geven voor het resultaat, omdat dit mede afhangt van de inbreng van de opdrachtgever.

11. Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.